ஐந்து சிவன்

பெங்களூர்  பஞ்ச லிங்க   ஆலயம்
பெங்களூர் பஞ்ச லிங்க ஆலயம்
கர்நாடக மானிலமான பெங்களூரில் பல இடங்களில் மிகப் பழமையான ஆலயங்கள் உள்ளன.அதில் ஒன்று தான் மன்னன் இராஜராஜ சோழன் காலத்திய ஆலயமான பஞ்சலிங்க சிவாலயம். பெங்களூரின் தென்பகுதியில் உள்ள இந்த ஆலயம் பொம்மன ஹல்லி ......[Read More…]