ஓம்கார் மந்திரத்தின் சிறப்பு

ஓம்காரம் பல மந்திரங்களில் முதன்மையானது
ஓம்காரம் பல மந்திரங்களில் முதன்மையானது
ஓம்காரம், இதுவே பல மந்திரங்களில் முதலில் இடம்பெறும் சொல். இந்த மந்திரத்திற்கு பல கோடி அர்த்தங்கள் உண்டு என்று புரானங்களில் சொல்வதுண்டு. "ஓம்" சாந்தி சாந்தி என்றால் 'நிசப்தமான ஓசை' என்று பொருள். உபநிஷத்களில் ஓம்கார மந்திரமே ......[Read More…]