கடவுளை அடைவது’ என்கிறோமே

மனத்தாலே கடவுளை அடைவதே ஞானிகளால் சொல்லப்பட்ட மார்க்கம்.
மனத்தாலே கடவுளை அடைவதே ஞானிகளால் சொல்லப்பட்ட மார்க்கம்.
கடவுளை அடைவது, கடவுளை அடைவது' என்கிறோமே, அது என்ன சாத்தியமானதா? அப்படி ஒன்று உண்டோ? கடவுளை அடைவது என்றால் என்ன ? மரணமடைந்த அவனோடு ஐக்கியமாவதா? இல்லை மனத்தாலே கடவுளை அடைவதே ஞானிகளால் சொல்லப்பட்ட மார்க்கம். ......[Read More…]