காதலில் போதை

மதுவுக்கு எதிரான கட்சி பாஜக மட்டுமே!
மதுவுக்கு எதிரான கட்சி பாஜக மட்டுமே!
”காதலில் போதை இல்லையோ நெஞ்சில் கருணையில் போதை இல்லையோ!”      இது கவிஞரின் சினிமா பாடல் வரிகள்! போதை என்பது ஒருமயக்கம்தான்!      மயங்கிய நிலையில் மனிதன் தடுமாறுகிறான்! தடுமாற்றத்தில் அவன், தான் ஒப்புக்கொள்ளாத செயலையும் செய்துவிடுவான்!      காதலில் போதை ......[Read More…]