குடும்பத்தையும்

நமது குடும்பத்தையும்  குடும்ப அமைப்பையும்  பாதுகாப்போம்
நமது குடும்பத்தையும் குடும்ப அமைப்பையும் பாதுகாப்போம்
உலகமயமாக்கல் என்னும் பூதம் இந்த பூமியினை விழுங்கத் துவங்கிய 1995 முதல் இன்று நாம் ஒவ்வொருவருமே பணத்தின் பின்னால் பிசாசு வேகத்தில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு சிறு செயலும் நமது முன்னேற்றத்துக்கு ......[Read More…]