குழந்தை

தியானம் என்றால் என்ன?
தியானம் என்றால் என்ன?
தியானம் என்றால் எண்ணுதல் அல்லது நினைத்தல் என்று பொருளாகும். மனம் ஒரே பொருளின் மேலேயே ஓடி கொண்டிருக்கும் நிலைக்குத் தியானம் என்று பெயர். ...[Read More…]

துளசியின் மருத்துவக் குணம்
துளசியின் மருத்துவக் குணம்
எந்த வகை விஷத்தையாவது, சாப்பிட்டு விட்டதாகத் தெரிந்தால், துளசி இலையைக் கொண்டு வந்து உரலில் போட்டு இடித்துச் சாறு பிழிந்து, இரண்டு சங்களவு எடுத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்துவிட வேண்டும். மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு ......[Read More…]

குழந்தை பாடும் பாடல் ஓம் நமோ நாராயண
குழந்தை பாடும் பாடல் ஓம் நமோ நாராயண
குழந்தையால் பாடப் படும் இனிய பாடல் ஓம் நமோ நாராயண ...[Read More…]