சமநிலையிலிருந்து

தீமையை செய்வதால், நமக்குநாமே தீமை செய்கிறோம்
தீமையை செய்வதால், நமக்குநாமே தீமை செய்கிறோம்
சமநிலையிலிருந்து பிறழாதவன், மன சாந்தம் உடையவன், இரக்கமும்- கருணையும் கொண்டவன் ஆகியோர் நல்லபணிகளை மட்டும் வாழ்வில் செய்ய முற்படுவர். அதன் மூலம் அவன் தனக்கே நன்மையை தேடி கொள்கிறான். தீமையை ......[Read More…]