சிந்தனைகள்

சுயநலங்களிலேயே மிகப்பெரிய பாவம்
சுயநலங்களிலேயே மிகப்பெரிய பாவம்
நம்மை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டேயிருப்பது சுய-நலங்களிலேயே மிக பெரிய பாவமாகும். சுய நல எண்ணம் எவ்வளவு குறைகிறதோ* அந்த-அளவுக்கு ஒருவன் கடவுளை நெருங்க இயலும் ...[Read More…]