சிறப்பானது

சித்திகளை கைவரப்  பெற்றவர்களே சித்தர்கள்
சித்திகளை கைவரப் பெற்றவர்களே சித்தர்கள்
சித்தர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு ஒரே வரியில் பதில் சொல்வதென்றால் சித்திகளை கைவரப் - பெற்றவர்களே சித்தர்கள். சித்தர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு - இறைவன் சிவபெருமானே பதில் கூறுகிறார் - தற்சமயம் வழக்கில் ......[Read More…]