சீமாந்தரா

ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி; – தனி தெலுங்கானா  தொடர்பாக 6 விதமான தீர்வுகள்
ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி; – தனி தெலுங்கானா தொடர்பாக 6 விதமான தீர்வுகள்
தெலுங்கானாவை தனி மாநிலமாக பிரிப்பது தொடர்பான கோரிக்கை குறித்து ஆராய நியமிக்கபட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி தனி தெலுங்கானா உருவாக்குவது தொடர்பாக 6 விதமான தீர்வுகளை குறிப்பிட்டுள்ளத. தனி ......[Read More…]