சூத்திர தன்மை

பண்டைய பாரதம் நமக்கு சொல்லும் செய்தி
பண்டைய பாரதம் நமக்கு சொல்லும் செய்தி
அது ஏன் சூத்திரன் மட்டும் உங்கள் கடவுளின் காலில் பிறந்தவன் என்று கேவலமாக்க படுகிறான்? இறைவனின் பாதங்கள்தான் இருப்பதிலேயே உயர்ந்தது. உருவகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிலையில் கூட, அவன் தலையையோ, தோளையோ, வயிற்றையோ தொட்டு ......[Read More…]