சேது கால்வாய்

சேது கால்வாய் திட்டம்: உண்மை என்ன?
சேது கால்வாய் திட்டம்: உண்மை என்ன?
எனது , 35 ஆண்டு கடல்சார் பணிகளில்கிடைத்த அனுபவத்தை கொண்டு, சேதுகால்வாய் திட்டத்தின் லாப, நஷ்டம் குறித்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அதிகநீளம் இல்லாத, சூயஸ்கால்வாயும், பனாமா கால்வாயும் இருகடலுக்கு இடையே உள்ள, ......[Read More…]