சொட்டு நீர்ப் பாசனம்

விவசாயத்திற்கு இஸ்ரேலின் துணை அதிகம் தேவை
விவசாயத்திற்கு இஸ்ரேலின் துணை அதிகம் தேவை
சொட்டு நீர்ப் பாசனம் என்பதைக் கண்டுபிடித்தது இஸ்ரேல். தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு, மறுசுழற்சி செய்யும் மிகப்பெரிய ஆலை இஸ்ரேலில் உள்ள சோரெக்கில் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 60% மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீர் இஸ்ரேலில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இந்த ரிவர்ஸ் ......[Read More…]