சோதனை செய்தது

தைவான் ஒரே நாளில் சுமார் 17 ஏவுகணைகளை சோதனை செய்தது
தைவான் ஒரே நாளில் சுமார் 17 ஏவுகணைகளை சோதனை செய்தது
தைவான் ஒரே நாளில் சுமார் 17 ஏவுகணைகளை சோதனை செய்தது .தெற்கு தைவானில் நடைபெற்ற இந்த-ஏவுகணை சோதனைகளை அந்நாட்டுஅதிபர் மா யிங் ஜோ நேரில் பார்வையிட்டார். தரையிலிருது விண்ணுக்கும், விண்ணிலிருது விண்ணுக்கும் பாயக்கூடிய வகைகளை ......[Read More…]