சோதிக்கபட்டது

இந்தியாவின் அதி நவீன ஏவுகணையான அக்னி-5 வெற்றிகரமாக சோதிக்கபட்டது
இந்தியாவின் அதி நவீன ஏவுகணையான அக்னி-5 வெற்றிகரமாக சோதிக்கபட்டது
இந்தியாவின் அதி நவீன ஏவுகணையான அக்னி-5 வெற்றிகரமாக சோதிக்கபட்டது. ஒடிசாவில் இருக்கும் வீலர் தீவிலிருந்து இந்த ஏவுகணை ஏவபட்டது. இந்திய பாதுகாப்பு , வளர்ச்சி நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் இந்த ஏவுகணை, ......[Read More…]