சோபியா

ஒரு சித்தாந்தம் உருவாகிறது
ஒரு சித்தாந்தம் உருவாகிறது
ஒரு சித்தாந்தம் உருவாக்கப் படுகிறது. தவறு செய்வது யார் என்று பார்க்காதே, என்ன தவறு செய்கிறார்கள் என்பதையும் நோக்காதே , யாருக்கு எதிராக தவறு செய்கிறார்கள் என்பதை மட்டுமே பார். அவர் குற்றவாளியா?, நிரபரவாதியா?, ......[Read More…]

September,5,18, ,