சோற்றுக் கற்றாழையின் நன்மை

சோற்றுக் கற்றாழையின் மருத்துவக் குணம்
சோற்றுக் கற்றாழையின் மருத்துவக் குணம்
பூக்கும் தாவர இனத்தைச்சேர்ந்த ஓர் பேரினமாகும். தமிழில் இத்தாவரம் கற்றாழை, குமரி, கன்னி. கத்தாளை, என அழைக்கப்படுகிறது. சோற்றுக் கற்றாழை மடல் நான்கை  வெட்டி எடுத்துக் கொண்டு வந்து, ஒரு ...[Read More…]