சோவியத் ரஸ்யா

இந்திய கஜானாவை நிரப்பும் உலக எண்ணை வள அரசியல்
இந்திய கஜானாவை நிரப்பும் உலக எண்ணை வள அரசியல்
இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் உலகில் இரண்டு வல்லரசு நாடுகள் இருந்தது சோவியத் ரஸ்யா மற்றும் அமெரிக்கா இவர்களுக்குள் உள்ள போட்டியால் அமெரிக்கா சோவியத்ரஸ்யாவில் உள்நாட்டு குழப்பத்தை உருவாக்கி ரஸ்யாவை பல வாரு சிதைத்து ......[Read More…]