ஜனாசீர்வாத் யாத்திரை

சிவராஜ்சிங் சவுகானின் ஜனாசீர்வாத் யாத்திரை
சிவராஜ்சிங் சவுகானின் ஜனாசீர்வாத் யாத்திரை
மத்திய பிரதேச முதல்வர், சிவராஜ்சிங் சவுகான், வரும், 22ம் தேதியிலிருந்து ஜனாசீர்வாத் யாத்திரையை மேற்கொள்கிறார். ...[Read More…]