ஜாதிக் கொடுமை

தமிழகத்தில் மட்டும் தொடரும் பிராமணர்கள் மீதான ஜாதிக் கொடுமை
தமிழகத்தில் மட்டும் தொடரும் பிராமணர்கள் மீதான ஜாதிக் கொடுமை
தமிழகத்தில் பிராமணர்கள் மீதான ஜாதிக் கொடுமை கடந்த 50 வருடங்களுக்கும் மேலாக நடந்து வருகிறது. ராமசாமி நாயக்கர் என்கிற கன்னடர், தமிழர்களிடையே உண்டாக்கிய பேதத்தின் விளைவே இன்றும் ஸ்ரீரங்கம் உணவு விடுதி பெயரில் ......[Read More…]