ஜீவ ஊற்று

ஜீவ சமாதி அடைந்த  குருலிங்க  ஸ்வாமிகள்
ஜீவ சமாதி அடைந்த குருலிங்க ஸ்வாமிகள்
சென்னையை சுற்றி பல மகான்கள் சமாதி அடைந்த இடங்கள் உள்ளன. இப்படியாக சுமார் 50 அல்லது அறுபது சமாதிகள் சென்னையில் இருக்கலாம். அவை ஒவ்ஒன்றும் ஒவ்ஒரு விதத்தில் பிரசித்தி பெற்றவை. சமாதிகள் உள்ள இடங்களில் ......[Read More…]