ஜீவ நதி

விரைவில் நதி நீர் இணைப்பு சாத்தியமே!!
விரைவில் நதி நீர் இணைப்பு சாத்தியமே!!
உருப்படியான வேலைமத்திய அரசு ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நதி நீர் இணைப்புக்கு ஆராய நிதி ஒதுக்கப்பட்டது ,, அவை 8 குழுக்களாக செயல்பட்டன,, செயல்பட்ட குழுக்கள் அறிக்கை கொடுத்துள்ளது    ஆய்வுக்குப் பின் 30நதிகளை இனைக்க முடியும் .. ......[Read More…]