ஜெய்தாபூரில்

நில நடுக்கம் ஏற்பட கூடிய நான்காவது மண்டலதில் அணுமின் நிலையம்
நில நடுக்கம் ஏற்பட கூடிய நான்காவது மண்டலதில் அணுமின் நிலையம்
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் புதிய அணுமின் நிலையம் ஒன்று ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜெய்தாபூரில் பிரான்ஸ் நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட இருக்கிறது இந்த பகுதி நிலநடுக்கம்ம் அதிகம் ஏற்ப்பட வாய்ப்பு உள்ள பகுதியாகும் ......[Read More…]