ஜோதிடர்

நமது எண்ணங்களாலேயே நமது விதியை மாற்றமுடியும்!!!
நமது எண்ணங்களாலேயே நமது விதியை மாற்றமுடியும்!!!
சொர்க்கபுரி என்னும் ஊரில் புகழ்பெற்ற ஜோதிடர் ஒருவர் இருந்தார்.அவர் கணிப்பது நிச்சயம் நடந்தே தீரும் என்பதே அவருக்கு அந்த ஊரில் மட்டுமல்லாமல் சுற்றியுள்ள அனைத்து ஊர்களிலும் அவருக்கான புகழைப்பரவச் செய்திருந்தது.அந்த ஜோதிடர் ஸ்ரீகால ......[Read More…]