ஞானி

ஞானி போன்றவர்கள் ஞானோபதேசம் செய்யலாமா?
ஞானி போன்றவர்கள் ஞானோபதேசம் செய்யலாமா?
"கடந்தகாலத்தை" மறந்துவிடும்..."ஞாபகமறதி "--வியாதி இந்தியர்களுக்கு அதிகம் என்பதால், ஞானி போன்றவர்கள் "ஞானோபதேசம் " செய்கிறார்கள்... "தனி நபர் வழிபாடு " என்பதும், "தனிநபர் துதி" என்பதும், இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மட்டுமே சொந்தமானது..என்பது ஞானிக்கு ......[Read More…]

September,17,13,