டான்சிலிட்டிஸ்

தொண்டை  சதை  அழற்சி  நோய் (Tonsillitis)
தொண்டை சதை அழற்சி நோய் (Tonsillitis)
டான்சிலிட்டிஸ்' (Tonsillitis) என்பதன் பெயர்தான் தொண்டை அழற்சி நோய். இது. தொண்டையின் சதையை வீங்க செய்து உணவை விழுங்க_முடியாமல் செய்துவிடும், இந்த நோய் குழந்தைகளைதான் அதிகமாக தாக்குகிறது. தொண்டை சதை அழற்சி நோய்க்கான அறிகுறிகள் ...[Read More…]