டால்ஸ்டாய்

விவேகானந்தரை பற்றி  டால்ஸ்டாய்
விவேகானந்தரை பற்றி டால்ஸ்டாய்
டால்ஸ்டாய், எப்.ஒலிஹின்னி கோவ் என்பவருக்கு 8.4.1909இல் எழுதிய ஒரு கடிதத்தில், ""பண்டைய சிந்தனையாளர்கள் இன்றைய சிந்தனையாளர்களைக் கொண்டு இந்த உண்மையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்திய வேதங்களைப் படைத்த வர்கள் முதல் புத்தர், ......[Read More…]