டிஜிட்டல் பணபரி வர்த்தனை

டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை பாதுகாப்பும்  வழிமுறைகளும்
டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை பாதுகாப்பும் வழிமுறைகளும்
டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்த னைகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்வது எப்படி? கடந்த நவம்பர் 8 அன்று மத்திய அரசு மேற்கொண்ட பணசீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு பின்பு, டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளை அதிக அளவில் மேற்கொண்டு வருகிறோம். வருங்காலத்தில் பணமில்லா ......[Read More…]