டி எஸ் மாத்தூர்

எனனுடைய யோசனையை அமைச்சர் ராசா நிராகரித்து விட்டார்
எனனுடைய யோசனையை அமைச்சர் ராசா நிராகரித்து விட்டார்
2ஜி ஒதுக்கீட்டை ஏலம்-மூலம் வழங்கலாம். அப்போதுதான் ஒளிவுமறைவற்றத்தன்மை இருக்கும். 2 -ஜி அலைகற்றை ஒதுக்கீடு குறைவாக உள்ளது. ஆனால் 500-நிறுவனங்கள் விண்ண பித்துள்ளன. எனவே, குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்குள் உரிமங்களை வழங்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தேன் ......[Read More…]