டீஸ்டா செடல்வாட்

தீஸ்தா செதல்வாக்கு வைக்கப்பட்ட ஆப்பு-
தீஸ்தா செதல்வாக்கு வைக்கப்பட்ட ஆப்பு-
சமூக சேவகி என்ற பெயரில் நம் நாட்டில் சில அப்ரண் டிஸ்கள் அப்பாவி மக்களையும்.அரசாங்கத்தையும் ஏமா ற்றி வயிறு வளர்த்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களில் முதன்மை யானவர் டீஸ்டா செடல்வாட் . குஜராத்தை சேர்ந்த ......[Read More…]