ட்ச்

புஜ் அழிவிலிருந்து மீட்சி – மோடியின் சாதனை
புஜ் அழிவிலிருந்து மீட்சி – மோடியின் சாதனை
மோடி முதல்வராவதற்கு முன்னர், 2001 ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 26 ஆம் தேதி, புஜ்ஜை மையமாக வைத்து ஏற்பட்ட கோர பூகம்பத்தில், சுமார் 10 நிமிடங்களிளெல்லாம், கட்ச், ஜாம் நகர், ராஜ்கோட், ......[Read More…]