தக்சசீலம்

ஆங்கிலேயர்கள் தான் இந்தியாவுக்கு கல்வி அளித்தார்களா?
ஆங்கிலேயர்கள் தான் இந்தியாவுக்கு கல்வி அளித்தார்களா?
ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வராமல் இருந்திருந் தா ல் இந்தியாவில் கல்வியே இருந்திருக்காது அதனா ல் அவர்களை கை கூப்பி வணங்குகிறேன் என்று சோ று போடும் இடத்திற்கு சொம்பு தூக்கும் வைரமுத்து பேசியிருக்கிறார்.. ஏதோ ஆங்கிலேயேர்கள் ......[Read More…]