தஜிகிஸ்தான்

இந்தியா – தஜிகிஸ்தான் இடையே  3 முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்
இந்தியா – தஜிகிஸ்தான் இடையே 3 முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்
இந்தியா - தஜிகிஸ்தான் இடையே நிதிசார் புலனாய்வு தகவல்கள் பரிமாற்றம் உள்பட 3 முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. அரசு முறைப் பயணமாக தஜிகிஸ்தான் அதிபர் எமாமலி ரஹ்மான் இந்தியாவந்துள்ளார். தில்லியில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ......[Read More…]