தஞ்சையில்

தஞ்சையில் மலர்ந்தது பொற்றாமரை.
தஞ்சையில் மலர்ந்தது பொற்றாமரை.
சென்னை நகரில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூத்த பொற்றமரை அங்கு கலை இலக்கிய மணம் பரப்பிக் கொண்டிருந்தது. இந்த பொற்றாமரை மலர் இமயம் முதல் குமரி முனை வரையிலான புண்ணிய பாரத தேசத்தின் ......[Read More…]