தடுப்பணை

அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும்.
அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும்.
திரு. அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும். 1 தமிழக அரசே ஆந்திர அரசு போல நதிகளை இணை!!! 2 தமிழக அரசே குஜராத் அரசு போல தடுப்பணைகள் கட்டு 3 தமிழக அரசே ......[Read More…]

April,12,17, ,