தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது

கில்லர் புளூலைன் என்ற தனியார் பேருந்திற்கு இன்று முதல் நிரந்தரமாக தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது
கில்லர் புளூலைன் என்ற தனியார் பேருந்திற்கு இன்று முதல் நிரந்தரமாக தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது
டில்லிவாசிகளை பீதியில் ஆழ்த்தி வந்த கில்லர் புளூலைன் என்ற தனியார் பேருந்திற்கு இன்று முதல் நிரந்தரமாக தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் 800க்கும் அதிகமான பஸ்கள் நிறுத்தபட்டுள்ளது . டி்ல்லி மக்களின் ......[Read More…]