தன்னுடைய

எத்தனை நல்ல நூல்களை படித்தாலும்  நம்மால் தூயவராக முடியாது
எத்தனை நல்ல நூல்களை படித்தாலும் நம்மால் தூயவராக முடியாது
தன்னுடைய குற்றங்கள், பலவீனங்கள், பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் வேறு ஒருவரின் மேல் சுமத்துவது மனித இயல்பாக இருக்கிறது. நம்முடைய-தவறுகளை உணர மறுப்பது தான் இதற்கு காரணம். எத்தனை நல்ல நூல்களை படித்தாலும் ......[Read More…]