தபோல்கர்

போலி மதசார்பற்ற கூட்டணியினருடன் சில எழுத்தாளர்கள்
போலி மதசார்பற்ற கூட்டணியினருடன் சில எழுத்தாளர்கள்
'வேற்றுமையில் ஒற்றுமை' காண்பதே இந்தியாவின் சிறப்பு. நமது நாகரிகத்தில் பலசமூகங்கள், தத்துவங்கள் அடங்கியுள்ளன. பெரும்பான்மையான மதங்களான இந்து, புத்தம், ஜெயின், சீக்கியத்தின் பிறப்பிடமாக இந் நாடு உள்ளது. இப்படிப்பட்ட இந்தியா சகிப்புத்தன்மை கொண்ட ......[Read More…]