தமிழக விவசாயி

திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள்   அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை
திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள் அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை
பாரத பிரதமர் குடித்து ஏப்பம் விட்டு காணாமல் போனது போல, தமிழக விவசாயிகளை தண்ணீருக்கு அல்லாடுகிறர்கள்.அழித்தது திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள்   அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை இதோ பாருங்கள்:    தமிழக  நதிகள்:  படித்தால் மலைத்துப்போவீர்கள்...   1. கடலூர் ......[Read More…]