தமிழரின்

தமிழர்களின் தாயக பூமி —குமரிக்கண்டம் கி.மு 50,000
தமிழர்களின் தாயக பூமி —குமரிக்கண்டம் கி.மு 50,000
கி.மு.50,000 க்குமுன் இருந்த ஒரு பெரும் கண்டம் தமிழரின்பூர்வீகமும் உலகின் முதல் மனிதன் தோன்றிய இடமும் இதுதான் என அறியப்படுகிறது. ...[Read More…]