தமிழ் மாதம் காலண்டர்

தமிழ் மாதப் பிறப்பும் அதன் சிறப்புகளும்
தமிழ் மாதப் பிறப்பும் அதன் சிறப்புகளும்
இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு ஆங்கில மாதம் மட்டுமே அறிந்திருக்கின்றனர். ஒரு சிலரே தமிழ் மாதம் பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தில் முக்கியமாக தமிழ் கலாச்சாரத்தில் உள்ள சிறப்புகள் எண்ணிலடங்காதவை.   நம் முன்னோர்கள் ......[Read More…]