தவறு

சரியான பயிற்சியைப் பெற்ற மனிதனோ மனமோ தவறு செய்வதில்லை
சரியான பயிற்சியைப் பெற்ற மனிதனோ மனமோ தவறு செய்வதில்லை
சிந்தனையின் தொண்ணுhறு சதவிகித ஆற்றல் சாதாரண மனிதனால்வீணாக்கப்படுகிறது. எனவே தொடர்ந்து அவன் பெரிய தவறுகளைச் செய்து கொண்டே இருக்கிறhன். சரியான பயிற்சியைப் பெற்ற மனிதனோ மனமோ ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை. ...[Read More…]