தாக்கும்

ரஷ்யாவை கதிர்வீச்சு தாக்கும் ஆபாயம்
ரஷ்யாவை கதிர்வீச்சு தாக்கும் ஆபாயம்
ஜப்பானில் அணுஉலை வெடித்ததன் காரணமாக கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த கதிர்வீச்சு காற்றில் மிக அதிக அளவில் பரவி வருகிறது , தற்போது ரஷ்யா மற்றும் ஜப்பான் எல்லையில் அமைந்துள்ள ......[Read More…]