தியானம் செய்வது

மனதை அமைதிப்படுத்தும் தியானம்
மனதை அமைதிப்படுத்தும் தியானம்
ஆழ்ந்த தியானத்தில் மனமானது ஒழுகும் எண்ணெயை போன்று தொடர்ந்து ஒரு நிலையில் இருக்கும். -பதஞ்சலி முனிவர் ...[Read More…]