திருப்பூவனம்

பொன்னனையாளுக்கு உருவான  விசித்திர  ஆசை
பொன்னனையாளுக்கு உருவான விசித்திர ஆசை
மதுரைக்குக் கிழக்கே இருக்கிறது திருப்பூவனம். (திருப்புவனம்) இந்த ஊரில் "பொன்னனையாள்' என்றொரு பெயருடைய ஒரு பெண் இருந்தாள். இவள் பிறந்தது தாஸி குலத்தில். ஆனால் திருப்பூவன நாதராகிய சிவபெருமானுக்கு மட்டுமே அந்தப் பெண் அடிமைப்பட்டுக் ......[Read More…]