திருமணத் தடையை நீக்கும் மயிலாப்பூர் மல்லீஸ்வரர்

திருமணத் தடையை நீக்கும்  மயிலாப்பூர்  மல்லீஸ்வரர்
திருமணத் தடையை நீக்கும் மயிலாப்பூர் மல்லீஸ்வரர்
சென்னையில் காஷ்யபர், அகஸ்தியர், பிருகு போன்ற பல முனிவர்கள் வழிபட்ட சில முக்கியமான சிவஸ்தலங்கள் உண்டு. அந்த காலத்தில் இந்த இடம் தொண்டை மண்டலம் என அழைக்கப்பட்டதாம். மேலும் இங்குதான் சிவபெருமானிடம் பல முக்கியமான ......[Read More…]