துக்காராமின்

துக்காராமின்  ஞானதிருஷ்டி!
துக்காராமின் ஞானதிருஷ்டி!
சிரமப்பட்டு மார்வாடியிடமிருந்து நூறு வராகன் கடனாக வாங்கிக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இதையாவது நீங்கள் நல்ல •முறையில் வியாபாரம் செய்து லாபம் சம்பாதித்துக் கொண்டு வாருங்கள்!'' என்று கூறி, மிகுந்த கவலையுடன் அந்தப் பணத்தை ......[Read More…]