தேசப்பந்து

“தேசப்பந்து” சித்தரஞ்சன் தாஸ்
“தேசப்பந்து” சித்தரஞ்சன் தாஸ்
பிறப்பும் இளமையும் சித்தரஞ்சன் தாஸ் 1870-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5-ஆம் நாள் கல்கத்தாவில் பிறந்தார். பள்ளிப் படிப்பும் கல்லூரிப் படிப்பும் கல்கத்தாவிலேயே முறையாகக் கற்ற சித்தரஞ்சன் தாஸ், சட்டப் படிப்புக்காக இங்கிலாந்து சென்று, அதில் தேர்ச்சி ......[Read More…]