தொழிற் சங்கங்கம்

கீழே இருப்பவர் கோடி! நினைத்துப்பார்த்து நிம்மதிநாடு!”
கீழே இருப்பவர் கோடி! நினைத்துப்பார்த்து நிம்மதிநாடு!”
   ”தொழிற்சங்கங்களில் பெரும்பாலானவை கன்யூனிஸ்ட் தொழிற்சங்களாகத்தான் இருக்கும்! கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத சங்கங்கள் கூட சற்றேனும் கயூனிச சிந்தனை சார்புடையதாகத்தான் இருக்கும்!     கன்யூனிச சிந்தனை என்னவென்றால், முதலாளி சாகவேண்டும், அவன் வாழக்கூடாது! அதாவது முதலாளி ஒழியவேண்டும்! ......[Read More…]