நல்ல எண்ணங்கள்

நல்ல எண்ணங்கள், தீயஎண்ணங்கள்   தனித் தனியே வலிமை மிக்க ஆற்றலை  பெற்றிருக்கிறது
நல்ல எண்ணங்கள், தீயஎண்ணங்கள் தனித் தனியே வலிமை மிக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது
நல்ல எண்ணங்கள், தீயஎண்ணங்கள் ஆகியவற்றில் ஒவ்வொன்றும் தனித் தனியே வலிமை மிக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சம் முழு வதிலும் அவை நிறைந் திருக்கின்றன. அவற்றின் அதிர்வுகள் தொடர்ந்திருந்து வருவதானால், ......[Read More…]